Klanten – Automatische emailberichten (ANB5Mailer)

ANB5Mailer verzorgt alle ge-automatiseerde email van ANB5 Business Suite. Dit omvat statusinformatie van offertes, bestellingen en facturen, maar ook nieuwsbrieven en prijslijsten.
* notificaties

  /RO geeft aan dat de automatische statusmeldingen verstuurd moeten worden. Doordeweeks alleen de offertes, bestellingen en facturen die nieuw zijn, op zaterdag tevens een overzicht van de openstaande backorders en van de openstaande rekeningen. De informatie uit ANB5Config – fact – briefpapier htmlheader / htmlfooter wordt gebruikt voor de opmaak van de notificaties.
  Als er een klantcontactpersoon “Administratie” bestaat dan krijgt dat emailadres de factuurnotificaties. Als er een klantcontactpersoon “Inkoop” bestaat dan krijgt dat emailadres de overige notificaties (bestelling/reparatie, verzendbevestiging, pakbon). Zo niet dan worden ze naar het basis-emailadres van de klant gestuurd (overige emailadressen die toestemming hebben om notificaties te sturen). Indien er een klantcontactpersoon “Technische Dienst” is opgegeven dan krijgt dit emailadres een melding van een reparatie-afhandeling (kopie-factuur en in de mail klachtomschrijving en externe memo bij de reparatie-bestelling). Als er een contactpersoon “Logistiek” is dan krijgt die een CC van een pakbon-email en verzendbevestiging. Klanten krijgen een html-opgemaakte email en eventueel een xml als in ANB5Config SendXML niet op false staat. Voor een individuele contactpersoon kan de xml-bijlage uitgezet worden door het mailformat op pdf te zetten, dan worden xml-bijlagen geblokkeerd voor dit mailadres.
  Voor de notificatiemail controleert het systeem voor de volgende set klanten of er iets te mailen is: klanten met een offerte, bestelling of factuur van vandaag die nog niet gemaild is. Als de mail succesvol verstuurd is wordt er een timestamp in het logboek aangehangen, deze voorkomt tegelijk dat hetzelfde document nogmaals verstuurd wordt. De nummers van de verstuurde informatie staan in de log. Als ANB5Mailer op zaterdag na 20.00 uur draait dan wordt het weekoverzicht verstuurd. Hierin staan alle openstaande bestellingen, reparaties en openstaande facturen weergegeven.
  Mailer stuurt offerte, bestelling, backorderoverzicht, pakbon en verzendbevestiging naar klantcontact “Inkoop”, facturen en overzicht openstaande facturen naar “Administratie” en reparaties(overzicht) naar “Technische Dienst”. Er gaat een CC van pakbon en verzendbevestiging naar “Logistiek”, en een CC van een reparatiefactuur naar “Technische Dienst”. Als mailonderwerp en mailinhoud worden de standaardteksten gebruikt onder ANB5Config – Standaardteksten – Algemeen en dan StdMailOfferte, StdmailBestelling, StdmailBestellingBackorders, StdmailPakbon, StdmailTrackAndTrace, StdmailFactuur, StdmailFactuurOpenstaandlijst, StdMailReparatie of StdmailReparatiesBacklog.

* nieuwsbrief

  /MLmailing.txt verstuurt een nieuwsbrief met als inhoud het bestand mailing.txt. In deze file staat op de 1e regel het onderwerp van de nieuwsbrief-mail, dan een lege regel en daarna de mailbody inclusief html-opmaakcodes

* prijslijst

  /PRprquery.txt verstuurt de prijslijst. In het bestand prquery.txt staat het sql-commando voor de artikelen die in de prijslijst opgenomen moeten worden. Bijvoorbeeld “where ((select voorraad_aantal from voorraad where apn=artikelen.apn)>0)” geeft alleen produkten die ook op voorraad zijn. Bedenk dat ANB5Config-Algemeen-Algemeen-staffel1 de prijsdif aangeeft die overeenkomt met zoiets als de 10-stuksprijs
  De prijslijstmailing is voor groothandels. Deze maakt een enduser-prijslijst met de adviesverkoopprijs (inc BTW). Als er geen adviesverkoopprijs is opgegeven wordt prijsdif=200 gebruikt. Als de mailing naar mlist gaat wordt alleen de adviesverkoopprijslijst gemaild.

ANB5Mailer wordt opgestart met een bat-bestand, dat aangeeft welke email er verstuurd moet gaan worden.

  statusinfo=notificaties met het bat-bestand: ANB5Mailer /cid:ANB0 /RO
  nieuwsbrief met bat-bestand: ANB5Mailer /cid:ANB0 /MLmailing.txt /toquery /frfrom.txt
  prijslijst met bat-bestand: ANB5Mailer/cid:ANB0 /PRprquery.txt /tomlist /frfrom.txt

* een parameter die aangeeft naar wie de mailing verstuurd moet worden

  /TOmlist geeft aan dat de (prijslijst)mailing verstuurd moet worden naar iedereen die in het bestand mlist.txt staat. In mlist.txt heeft elke geadresserde een eigen regel, meerdere emailadressen per geadresseerde worden scheiden met “;”
  /TOqueryprslst.txt geeft aan dat de (prijslijst)mailing verstuurd moet worden naar een selectie uit het klantenbestand, bijvoorbeeld bijvoorbeeld ” and klantnummer=0″. Het selectiecriterium zit in het bestand queryprslst.txt

*/FRfrom.txt geeft aan wie de afzender van de (prijslijst)mailing is: op de 1e regel staat de naam, op de tweede regel het afzenderemailadres

* /cid:ANB0 geeft aan dat ge-emaild moet worden voor de database ANB0. De laatste drie letters en het cijfer moeten aangepast worden aan de eigen database-aanduiding. Als er slechts 1 database actief is dan kan deze parameter weggelaten worden

*/TXT geeft voor de nieuwsbrief en prijslijst aan dat deze als plain-text verstuurd moet worden, dus zonder html-opmaak