Openingsbalans in ANB5

Voordat de openingsbalans ingevuld kan worden moeten er eerst een aantal zaken voor het afgesloten jaar worden gecontroleerd:

 • zitten alle kosten in de juiste groepen
 • zijn er kosten die betrekking hebben op het vorige jaar? Zo ja dan kunnen deze met rechtsklikken “kosten – hoort bij vorig jaar” daaraan toegevoegd worden. Ze worden dan door ANB5 als nog-te-betalen beschouwd
 • zijn er kosten die horen bij volgend jaar? zo ja geef ze dan ook een datum in volgend jaar
 • is alle loonadministratie voldoende verwerkt? Eventuele openstaande bedragen kunnen desgewenst omgezet worden naar een balanspost (kan ook later handmatig)
 • een openstaande balanspost verschijnt dubbel op de jaarrekening: bij crediteur EN als balanspost. Probeer die daarom te vermijden (neem alleen betaalde balansposten op in ANB5)

Kies in ANB5Admin (gele pakket) voor het  tabblad Openingsbalans en selecteer het juiste jaartal

Klik op de knop <Aanvullen eindbalans>

Klik vervolgens op <Zet eindbalans over naar openingsbalans>

Pas nu met rechtsklikken de waarden aan zodat ze overeenkomen met de jaarrekening van de boekhouder. Houdt voor de plus en min tekens rekening met de volgende punten:

 • de W&V-posten worden ingevuld als positieve waarden: ANB5 weet dat inkoopex en kosten afgetrokken moeten worden van verkoopex. Een positief ingevuld kas-of bankverschil wordt verwerkt als negatieve kosten, een negatief kas- of bankverschil als gewone kostenpost.
 • op de balans komen positief ingevulde waarden in principe bij Activa (Debet, links), negatief ingevulde waarden bij Passiva (Credit, rechts)
 • Af te dragen BTW (“btwovervorigjaar”) komt altijd bij Passiva, voor afdracht gebruik je een negatief ingevulde waarde, voor BTWteruggaaf een positief ingevulde waarde.
 • (handels)crediteuren / nog-te-betalen wordt positief ingevuld maar wordt dan juist wel als passiva / credit verwerkt door ANB5 (omdat crediteuren daar “horen”). Vooruitbetaalde leveranciers en vooruitbetaalde kosten moeten dan ook met een min-teken ingevuld worden om bij activa op de balans te komen.

Bijzonderheden van ANB5

 • ANB5 geeft in de openingsbalans ook de waarden mee van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar. Dit maakt vergelijking tussen jaren eenvoudiger (zeker na aanpassingen door de boekhouder). Het gevolg is wel dat post 10501 = Reserves niet meer overeenkomt met het Eigen Vermogen zoals een boekhouder dat opgeeft: de boekhouder geeft de waarde na mutatie met het resultaat van afgelopen jaar, terwijl ANB5 zelf nog het resultaat uit de winst- en verliesrekening toevoegt aan de reserves. Je moet dus de waarde van de boekhouder verminderen met de winst als je hem in ANB5 invult.
 • op de jaarrekening komt “kostprijs omzet”: die staat niet als zodanig in de ANB5 openingsbalans, maar zij wordt berekend uit de waarde van inkoop ex BTW vermindert met de voorraadtoename (of vermeerdert met de voorraadafname) tussen de voorraadwaarde op 31 december en 1 januari van het vorige jaar.
 • “openstaande balansposten” (bijvoorbeeld reserve vakantiegeld of nog te betalen loonheffing) worden in de openingsbalans niet apart vermeld maar opgenomen als onderdeel van de crediteuren omdat ze anders “dubbel” meegeteld worden.
 • Vennootschapsbelasting (BV) / Opname prive (eenmanszaak of VOF) van vorig jaar moeten in de openingsbalans van het nieuwe jaar toegevoegd worden aan de algemene bedrijfsreserves: deze wil je niet over meerdere jaren opgeteld op de jaarrekening zien, daar moeten alleen mutaties van het lopende jaar staan. Ze moeten ook deze naam hebben (“Vennootschapsbelasting” resp. “Opname prive”).